અસ્તના રંગે ડૂબેલી યાદ પણ શું ચીજ છે?
દોસ્ત ઢળતી સાંજનો અવસાદ*પણ શું ચીજ છે?

એકલું લાગ્યું નથી ક્યારેય પણ એકાંતમાં
આ મનોમન ચાલતો સંવાદ પણ શું ચીજ છે?

ખોતરે છે જન્મ ને જન્માન્તરોની વેદના
આ અષાઢી રાતનો વરસાદ પણ શું ચીજ છે?

‘મૃત્યુ’ જેવા માત્ર ટૂંકા એક શબ્દે તેં કર્યો
જિંદગીના કાવ્યનો આસ્વાદ પણ શું ચીજ છે?

એ બની રહી આજ પર્યન્ત મારી સર્જકતાનું બળ
કોઈએ મૂંગી દીધેલી દાદ પણ શું ચીજ છે?’

  • મનોજ ખંડેરિયા

સ્વર :અમર ભટ્ટ
સ્વરાંકાન : અમર ભટ્ટ

*અવસાદ: ખેદ