શહેર આખું તરબતર વરસાદ માં
કોણ ક્યાં છે શું ખબર વરસાદમાં

વૃ ક્ષ નીચે આશરો જ્યારે મળે
હોય જાણે એક ઘર વરસાદ માં

પૂર આવે એટલું પાણી છતાં
તું વરસથી માપસર વરસાદમાં

એક બે ટીપાં પડીને શાંત છે
કોની છે આ કરકસર વરસાદમાં

  • ધ્વનિલ પારેખ

સ્વર : હરીશ ઉમરાવ
સ્વરાંકન : હરીશ ઉમરાવ