ના, ના, નહીં ધિક્કારવા જેવો ,
માણસ અંતે ચાહવા જેવો .
ખૂણા-ખાંચા હોય છતાંયે,
માણસ એ તો મન મૂકીને ગીત ગઝલમાં ગાવા જેવો ,
માણસ અંતે ચાહવા જેવો .

હિમશિખાની શાતા જેવો , વડવાનલ કે લાવા જેવો,
અવસર માતમ લ્હાવા જેવો,
અંત વિનાના પ્રશ્નો પૂછે , કેવો માણસ? માણસ કેવો ?
માણસ તો માણસના જેવો ,
જેવો તેવો હોય છતાંયે સાચા દિલની વાહ વાહ જેવો ,
માણસ અંતે ચાહવા જેવો

– ડો સુરેશ દલાલ

સ્વર : સૌમિલ મુનશી
સ્વરાંકન : શ્યામલ – સૌમિલ