એક   પડછયો  અને –
વહેમ પણ કેવો અને –

આંખથી  મોતી  ઝર્યા ,
ખ્વાબમાં દરિયો અને –

મેં  કહ્યું   સોનું  હતું ,
એ  કરે  તડકો  અને –

કેટલા   વરસો  થયાં,
એજ  છે  રસ્તો અને –

યાદ  છે  એના વિશે,
એ  બધી ખુશ્બો અને –

– કૈલાસ પંડિત