હૈયાને દરબાર!
હૈયાને દરબાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

કોની હૂંફે હૂંફે અંતર રંગત આજ જમાવે?
કોના પહેરી ઝાંઝર કોના હૈયાને ડોલાવે?
અકલિત આશાને પગથાર
આશાને પગથાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

કોના રૂપે રૂપે રસભર રાગિણી રોળાય?
કોના પટમાં નાચી શતશત હૈયાં આજ નચાવે?
કોના પટમાં નાચી શતશત હૈયાં આજ નચાવે?
પલ પલ પ્રીતિના પલકાર
પ્રીતિના પલકાર વણથંભી વાગે કોઈ…
વાગે કોઈ સિતાર
હૈયાને દરબાર!

-ભાસ્કર વોરા

સ્વર પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય