એ જ તારી આંખ વચ્ચે પાંગરી શકતું નથી
છે સમજનું ફૂલ, ચહેરા પર તરી શકતું નથી

એક પડછાયો ઉપાડી આપણે બસ દોડતા
કોઈ પણ તડકા વિશે વાતો કરી શકતું નથી

આવનારી પણ બધી વાદળ બની ઘેરાય છે
આ અષાઢી આંગણું કાજળ બની શકતું નથી

સાંજનું એકલ સરોવર શ્વાસમાં ઝરતું રહે
કોઈ એવા દ્રશ્યના ખોબા ભરી શકતું નથી

-દિલીપ જોશી

સ્વર : રાજેશ વ્યાસ