હરિએ દઈ દીધો હરિવટે…
ક્યાં દેખું એ સુંદર મુખ, ક્યાં સનકારો ગળચટો?

આઘે આછા હરિરથ ઝળકે તેને તાકું કેવા!
પ્રાણ હોય તો તોડું આ તો હરિપણાના હેવાં;
નહીં સૂરતની, નહીં મૂરતની, આંસુની રમઝટો…

મીરાં કે પ્રભુ, અણસમજુનાં ક્યાં છે એવાં ગજાં?
કરી મને પાંપણથી ચપટી વગાડવાની સજા;
દરિયાએ પોતાના જળને એમ કહ્યું કે, “ઘટો!’

-રમેશ પારેખ

સ્વર : હરિશ્ચન્દ્ર જોશી