રુએ મારી રાત આ વાલમ, રુએ મારી રાત..(૨)
સાંભળી વાત રે વાલમ, સાંભળી છાની રાત..
એનો ચાંદો એના તારા, પૂછે એકબીજાને,
દિશા શાથી ભૂંસાઈ સઘળી, ધુમ્મસ ચોગમ શાને?

નો’ય ધુમ્મસ સજની મારી, નો’ય એ ઘેરા વાદળ,
નેણેના નિશ-દી નીર તપે એ તો ઝાકમળ
રુએ મારી રાત આ વાલમ, રુએ મારી રાત..(૨)

લાગે ભાળ તો દેજે તેને સંદેશો જઈ મારો(૨)
વેળા આવી તે જડશે નહીં રે, ઓરો કે ઓવારો,
પડશે નજરે ત્યાં નહીં કોઇ, સાથ ઘેરુ કે સથવારે,
રહેશે સાથ રે આંસુ જડનો વાલમ મારા ઘોર ઘૂઘવત ખારો

રુએ મારી રાત આ વાલમ, રુએ મારી રાત..(૨)

-ઝીણાભાઈ દેસાઈ- ‘ સ્નેહરશ્મિ ‘

સ્વર :દિવ્યાંગ અંજારિયા
સ્વરાંકન : છીપા