મૈયા મારો મનવો હુઓ રે બૈરાગી,
મારી લઈ તો ભજનમાં લાગી રે… મૈયા,

સંસાર ને સાર સર્વે વિસરીયો,
બેઠો રે સંસારીયો ત્યાગી રે.. મૈયા,

કામ ને કાજનું એ કાઢવા રે લાગે,
મનડાની મમતા જાગી રે… મૈયા,

મંત્ર સજીવન શ્રવણે સાંભળીયો રે,
મુરલી મધુરી ધૂન વાગી રે… મૈયા

રાજ મોરાર ને રવિ ગુરૂ મળીયા,
ભક્તિ ચરણની માગી રે… મૈયા,

-મોરાર સાહેબ

સ્વર : પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય