હેજી એવી ચોપાટું મંડાણી ચંદન ચોક માં ,
હે નાખ્યા લખ રે ચોરાશી દાવ, હજી એવી રૂડી ચોપાટું મંડાણી

પુરા ચાંદા સુરજ ના કીધા સોગઠા .… કીધા સોગઠા
નાચ્યા કોઈ આંખ્યું ને અણસાર …
હેજી એવી ચોપાટું મંડાણી

તમે પાસા ઢાળો ને તારા ઝળહળે.. તારા ઝળહળે.…
ને મુઠ્ઠી વાળો ત્યાં અંધાર .. મૂઠી તમે વાળો ત્યાં અંધાર
હજી એવી ચોપાટું મંડાણી ચંદન ચોક માં

  • રાજેન્દ્ર શુક્લ

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ