મારા રુદિયામાં આવ્યા હરિ
મારી સુરતામાં કૂણી કૂણી પીંછી ફરી


ઘડી હું ફ્રંક ને હું જ બંસરી
ઘડી હું જ હરિવર નકરી
મને ખબર્યું ન પડતી ખરી ..


પળ પળમાં હરિવરની વાંચી,
હું ચબરખી ઉકેલાઉ સાચી
હરિ સોંસરવી હું સંચરી ..

-રમેશ પારેખ

સ્વર : ઐશ્વર્યા મજમુદાર

સ્વરાંકન : અમર ભટ્ટ