હું તો પરણી મારા પ્રીતમની સંગાથ,
વહાલમજી, હું તો પરણી….

બીજાનાં મીંઢળ નહિ રે બાંધું, હું તો પરણી…

ચારે ચારે જુગની વ્હાલે, ચોરીઓ ચિતરાવી રે હાં;
વહાલમજી, હું તો મંગળ વરતી છું બે ને ચાર. બીજાનાં….

રાજસી ભોજન રાણા, જમવાં નથી રે;
વહાલમજી, અમે પ્રેમના ટુકડા માગી ખાશું રે. બીજાનાં….

મોતીની માળા રાણા, કામ ન આવે રે હાં;
વહાલમજી, અમે તુલસીના માળા પહેરી રહીશું રે. બીજાનાં….

હીરતણાં ચીર મારે, કામ ન આવે રે હાં;
વહાલાજી, અમે ભગવાં પહેરીને નિત્ય ફરશું રે. બીજાનાં…

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર હાં
વહાલમજી હું તો તમને ભજીને થઈ છું ન્યાલ રે બીજાનાં…

-મીરાંબાઈ

સ્વર : તૃપ્તિ છાયા