હે ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી
હે મનાવી લેજો રે
મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી
માને તો મનાવી લેજો રે
મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

મથુરા ના રાજા થયા છો
ગોવાળો ને ભૂલી ગયા છો
માનીતી ને ભૂલી ગયા છો રે
હે ઓધાજી એ મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

એક વાર ગોકુળ આવો
માતાજી ને મોઢે થાવો
ગાયો ને હમ્ભાડી જાઓ રે
હે ઓધાજી એ મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

વ્હાલાની મરજીમાં રહેશું
જે કહેશે તે લાવી દેશું
કુબજા ને પટરાણી કેશું રે
એ ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

તમે છો ભક્તો ના તારણ
એવી અમને હૈય્યા ધારણ
એ ગુન્ડોગાય ભગોચારણ રે
હે ઓધાજી એ મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

માને તો મનાવી લેજો રે
મારા વ્હાલાને વઢીને કેજો જી

સ્વર : રાજેશ મહેડુ