કેમ રે વિસારી ઓ વનના વિહારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી
કેમ રે વિસારી ઓ વનના વિહારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી

વગડાની વાટે હું વાટડીયું જોતી
ભૂલ કીધી હોય તો હું આંસુડે ધોતી
વેગળી મૂકીને મુને મુરલી ધારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી

કેમ રે વિસારી ઓ વનના વિહારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી

નિત્ય નિરંતર મુજ અંતરમાં તુજ વાજિંતર બાજે
કહે ને મારા નંદ દુલારા હૈયું શેને રાજી
તારી માળા જપતી વનમાં ભમતી આંસુ સારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી

કેમ રે વિસારી ઓ વનના વિહારી
તારી રાધા દુલારીને કેમ રે વિસારી

-અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : પુરૂષોતમ ઉપાધ્યાય
સ્વરાંકન : પુરૂષોતમ ઉપાધ્યાય