આ આગમ નિગમની દુનિયા જાણે એક મનખાનો મેળો છે જુગ જુગથી ચાલ્યો આવે એવો એક પાણીનો રેલો છે

આ સૃષ્ટિની સર્જનતા જાણે ગંજીફાનો મહેલ
મારા તારા મમત્વનો જાણે ચાંદરડાનો ખેલ
તીર તકદીરના સૌને વાગે કોઈ મોડો કોઇ વહેલો છે

કોઈ કોઈનું નથી રે જગતમાં ખોટું મારું-તારું
દીપ સળગે ત્યાં સુધી અજવાળું પાછળથી અંધારું
ભરી દુનિયામાં જેવો આવ્યો તેવો જીવ અકેલો છે

-અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : રુપકુમાર રાઠોડ
સ્વરાંકન : ગૌરાંગ વ્યાસ