ઘૂંઘટે ઢાંક્યું રે એક કોડિયું..
હે..હું તો નીસરી ભર બજાર જી..
લાજી રે મરું ..મારો સાયબો ખોવાયો..
કોને કહું આવી વાત જી..
ઘૂંઘટે ઢાંક્યું રે એક કોડિયું

ટોડલે ટોડલે મેં તો તોરણો બાંધ્યા..
મારે મેઢિયું ઝાક ઝમાળજી રે…
હે..જોબન ઝરુખે રુડી ઝાલરૂં વાગે
ઝાંઝર, ઘૂંઘર, માળ જી..
ઘૂંઘટે ઢાંક્યું રે એક કોડિયું …

રાત ઢળીને ઘેરા ઘડીયાળા વાગ્યા
અને પ્રાંગણનાં ફૂટયાં ફૂટ્યા દોરાજી રે..
હે…તો’ય ના આવ્યો, મારો સાયબો સલૂણો
જાગી આઠે પહોરજી…
ઘૂંઘટે ઢાંક્યું રે એક કોડિયું …!

-ચતુર્ભુજ દોશી

સ્વર : સાધના સરગમ
સ્વરાંકન :અવિનાશ વ્યાસ