ઝાંઝર અલકમલકથી આવ્યું રે,
મને વ્હાલાએ પગમાં પહેરાવ્યું રે,
મારું ઝમકે ઝમઝમ ઝાંઝરણું.

એને ઘૂઘરે ઘમકે તારલિયા,
એને પડખે ચમકે ચાંદલિયા,
એને મોઢે તે બેઠા મોરલિયા,
મારું ઝમકે ઝમઝમ ઝાંઝરણું.

એ રાજાએ માંગ્યું ઝાંઝરણું,
એ રાણીએ માંગ્યું ઝાંઝરણું,
તોયે વ્હાલે દીધું મને ઝાંઝરણું,
મારું ઝમકે ઝમઝમ ઝાંઝરણું.

ઝાંઝર પહેરી હું પાણીડાં ચાલી,
મારી હરખે છે સરખી સાહેલી,
એને ઝમકારે લોકોની આંખો જલી,
મારું ઝમકે ઝમઝમ ઝાંઝરણું.

-સુંદરમ

સ્વર : હિમાલી વ્યાસ
સ્વરાંકન :રસિકલાલ ભોજક