આવી હવાની લહેરખી તારા તરફ, મારા તરફ
ફેંકી ઋતુએ ગુલછડી તારા તરફ, મારા તરફ

તું ખિન્ન છે, કાં ખિન્ન છે, એવું પૂછે છે આ સમય
ચીંધીને એની આંગળી તારા તરફ, મારા તરફ

ના રાતને પંપાળ તું, જો સૂર્ય આવે છે નવો
અજવાસની લઈ પાલખી તારા તરફ, મારા તરફ

જો સાદ પાડ્યો આપણે તો પથ્થરો ફાડી અને,
કેવી ધસી આવી નદી તારા તરફ, મારા તરફ

-રમેશ પારેખ

સ્વર : જન્મેજય વૈદ્ય
સ્વરાંકન : જન્મેજય વૈદ્ય

સૌજન્ય : જલસો ગુજરાતી