સાવ સૂની આ જગામાં ફરફરું છું’, કયારનો,
આંસુથી અળગો પડીને ઝરમરું છું, કયારનો.

અટપટા સંકેત છે તારાં સ્મરણમાં એટલાં,
આવ ને સમજાવ એવું કરગરું છું, કયારનો.

જાણતો જેની ધરાતલ, એ જ છે રસ્તા છતાં,
એક ડગલું માંડતાં પણ થરથરું છું, કયારનો.

સાવ સામે તો ય ના સ્પર્શી શકું, ચૂમી શકું,
આવી મર્યાદાથી મનમાં ચરચરું છું, કયારનો.

દેહમાં ખૂંપી ગયું ‘ઈર્શાદ’ વરસોથી છતાં,
આ સમયના બાણને ખેંચ્યા કરું છું, ક્યારનો.

-ચિનુ મોદી

સ્વર : કલ્પક ગાંધી
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી