આવી વસંતો આવશે કોને ખબર હતી,
ફૂલો ઉદસી લાવશે કોને ખબર હતી.

વૈભવ ફૂલોનો આંખને અથડાય જે ક્ષણે,
તારો અભાવ સાલશે કોને ખબર હતી.

આંબાના પાન પાન પર રોમાંચ વેરતો,
ટહુકો હ્રદયને તાવશે કોને ખબર હતી.

આ મંજરીની ગંધનો સાગર હિલોળતો,
જ્વાળા બની જલાવશે કોને ખબર હતી

આવી વસંતો આવશે કોને ખબર હતી,
ફૂલો ઉદસી લાવશે કોને ખબર હતી.

વૈભવ ફૂલોનો આંખને અથડાય જે ક્ષણે,
તારો અભાવ સાલશે કોને ખબર હતી.

-પુરુરાજ જોશી

સ્વર:દેવેશ દવે
સ્વરાંકન : વિનોદ ભવરિયા