ઓચિંતી આંગણામાં આવી અલબેલડી
અંબાના સ્વાગત શા શા કરું?

ભીની મારી આંખડી ને ભીની હૃદય પાંખડી
અશ્રુ અભિષેકની ધારા કરું
ઓચિંતી આંગણા માં આવી અલબેલડી
અંબા ના સ્વાગત શા શા કરું?

નયનોના નેહથી નવલી નિરંજના
આરતી ઉતારી માઁના અર્ચન કરું.
ઓચિંતી આંગણા માં આવી અલબેલડી
અંબા ના સ્વાગત શા શા કરું?

આત્મ તણી અંજલિ ને પ્રેમ ની પુષ્પાન્જલી
વ્હાલ થી વધાવી માને વંદન કરું
ઓચિંતી આંગણા માં આવી અલબેલડી
અંબા ના સ્વાગત હું શા શા કરું?

મન અને તન મારું માજી તારા હાથ માં
મનડા વિના હું શું શુ કરું?
ઓચિંતી આંગણા માં આવી અલબેલડી .
અંબા ના સ્વાગત હું શા શા કરું?

-મીહીર ભાઈ સોની

સ્વર : ખુશાલી બક્ષી