હવે કશું ના યાદ :
એક વખત જે વરસી ગ્યો તે
વરસી ગ્યો વરસાદ. …..
…….. હવે.
ઝાકળનાં જલ ઊડી ગયાં તે
ઊડી ગયાં ઓ પાર,
પકડી પકડી ચાલું ક્યાં લગ
અંધારાની. ધાર?
… હવે.
પાછી
વચમાં ભવની ભીત ઊભી,
ના વાદ, કશો સંવાદ,
વીજળીઓ વળ ખાતી એવી
છળે જિંદગી
ઝબકારાની પાછળ, પણ ના
રેખ સુનેરી
ચક્રવાકની ચીસ સમાણો

હવે કશું ના સાદ.
હવે કશું ના યાદ.

-બેચરભાઈ પટેલ

સ્વર : અનંત વ્યાસ
સ્વરાંકન : અનંત વ્યાસ