કોણ હૃદયની કોરે?
કોનાં પગલાં પડતાં કાને?
કોનાં ઝંખન ફોરે?
વળીવળીને વળગે પાછું
કોણ હૃદયની કોરે?
કોણ ઉષાની ઝાલર લઇને
જાતું નિદર ચોરી?
કોણ ભીંજવે-ભીંજવે મારી
અંતરનગરી કોરી?
કોણ બનીને શમણું ખૂલે
નેણપલ કને દોરે? .વળી
કોણ હવામાં હીંચતું, વહેતું
જલધિને જલ દોડે?
કોણ ભાલમાં ચંદ્ર ચોડતું
લખ લખ નવલા કોડે?
કોણ મેંદીનાં ફૂલ બનીને
ચો ગમ મહોરે -મહોરે?
વળીવળીને વળગે પાછું

-બેચરભાઈ પટેલ

સ્વરઃ અનંત વ્યાસ
સ્વરાંકન :અનંત વ્યાસ
સંગીત :ભરત પટેલ