સામળિયો મુંજો સગો, પાતળિયો મુંજો પ્રાણ
નંદના લાલન સે
નીદરડી મેં નેડો લગો

હું રે જાતી’તી ગાંધી કેરે હાટડે, વા’લા
મહેકે ગાંધી કેરે હટમેં લાલન સગો –
સામળા સારુ ધ્રોડી ધ્રોડી થકી, વાલા
મુને વડલે વિસામો વહાલો લગો-
જળ રે જમુનાનાં ભરવાંને ગિયાં’તાં, બેલી
સુરતા ચૂકીને બેડો ભગો

બાઈ મીરાં કે ગિરધરના ગુણે જીવો
સંતના ચરણમાં ચિત લગો –
સામળિયો મુંજો લગો

-મીરાંબાઈ

સ્વરઃ ડો.સાવની શાહ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા સૌજન્ય : માલવ દિવેટિયા