આજ કાચા રે સૂતર કેરા તારનો તહેવાર
નાચો નાચો નરનાર
લઇ ફૂલકેરા હાર હાલો બંધવાને તાર
હો જી હો રે હો ,

આ જગ ની વાત ,
આયો શ્રાવણ માસ ,
પૂરી કરે રે આસ , હોજી હો રે હો .

આ લાલ-પીળો દોરો
એને તાણેવાણે બાંધુ, બંધુ ગમે ગોરો

ભાઇ અને બેનની એવી રે સગાઇ કે
જનમો જનમ ના આવે જુદાઇ
દુખનો પડછાયો કદી આવે નહીં ઓરો
આ લાલ-પીળો દોરો

રીમઝીમ રીમઝીમ શ્રાવણની ધાર…
કરે બાંધવ કેરો બેડો પાર,

થઇ રક્ષાબંધન અમર તાર ,
વરસે બેહની ને દ્વાર દ્વાર ,

ભલો થાજે લાડકો તું જણનારી માવલડીનો
ભલો થાજે પીયુડો તું ગોરી ગોરી ભાભલડીનો
થજે તું સૌનો , ભાઇ રહેજે મારો

આજ કાચા રે સૂતર કેરા તારનો તહેવાર
નાચો નાચો નરનાર
લઇ ફૂલકેરા હાર હાલો બંધવાને તાર
હો જી હો રે હો ,

આ જગ ની વાત ,
આયો શ્રાવણ માસ ,
પૂરી કરે રે આસ , હોજી હો રે હો .

– અવિનાશ વ્યાસ

સ્વરઃ આશા ભોંસલે