એટલું ટપકાવવાનું નોંધમાં,
સુખ નથી મળતું, નકામું શોધ માં.

સાવ સાચો હું મને લાગ્યા કરું,
હોય છે જ્યારે બધા વિરોધમાં.

એક સમજણ આજ લગ સાથે હતી,
એ ય વહી ગઈ લાગણીના ધોધમાં.

પ્રેમ કે આદર ન સ્પર્શે જેમને,
છોડ, તું એને કશું સંબોધ મા.

આચરણથી એ ગળે ઊતરી જશે,
જે નથી શીખવી શકાયું બોધમાં.

ખૂબ ઝડપી દોડ થાતી જાય છે,
જ્યારથી દુનિયા ખડી અવરોધમાં.

: હિમલ પંડ્યા

સ્વરઃ ડો ભરત પટેલ
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ