હું એક તારો… હું એક તારો
૨ટણ મમ ત્હારાં અહર્નિશ
તું થકી ઝંકૃત…નિરંતર… હું એક તારો

દેહ તુંબી… મનની ખુંટી
હૃદય થઈ જે તાર લાધ્યો
તું હી તુંહી જે રટે તે… હું એક તારો.

સાત સ્વર સંગીત સર્જક
એક થઈ રણકી રહ્યો છે
ભજનથી ભર પાર તરતો… હું એક તારો

કર કમલ મીરાંને શરણે
કૈંક ભક્તોના ચરણમાં
સર્વ મંદિર સ્વર્ગ ગણતો… હું એક તારોરમેશ પટેલ

– “પ્રેમોર્મિ

સ્વરઃ મૃગાંક મજમુદાર
સ્વરાંકન : કલ્પક ગાંધી

સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ, સુરત