આજ,મહારાજ! જલ પર ઉદય જોઈને ચંદ્રનો
હૃદયમાં હર્ષ જામે,
સ્નેહઘન, કુસુમવન વિમલ પરિમલ ગહન,
નિજ ગગન માંહી ઉત્કર્ષ પામે ;
પિતા! કાલના સર્વ સંતાપ શામે !
નવલ રસ ધવલ તવ નેત્ર સામે !
પિતા! કાલના સર્વ સંતાપ શામે !

જલધિજલ દલ ઉપર દામિની દમકતી
યામિની વ્યોમસર માંહી સરતી;
કામિની કોકિલા કેલિકૂજન કરે
સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી ,
પિતા! સૃષ્ટિ સારી સમુલ્લાસ ધરતી !
તરલ તરણી સમી સરલ તરતી,
પિતા! સૃષ્ટિ સારી સમુલ્લાસ ધરતી !

-કાન્ત

સ્વરઃ અમર ભટ્ટ

સ્વરાંકનઃ અમર ભટ્ટ

સૌજન્ય : સંજય રાઠોડ સુરત