શું નવો સંકલ્પ લઉં હું આવનારા વર્ષમાં?
એટલું ચાહું વીતે એ અન્યના ઉત્કર્ષમાં.

પ્રેમ, શ્રદ્ધા, લાગણી, સંવેદના, સંસ્કારિતા,
આટલું ભરચક રહે અસ્તિત્વ કેરા પર્સમાં.

એકસરખી તો દશા કાયમ નથી રહેવાની, પણ-
એકસરખું હો વલણ તકલીફમાં ને હર્ષમાં!

છો ખૂટી જાતું બધું જે કાંઈ છે ભેગું કર્યું,
એક બસ હિમ્મત ખૂટે નહીં આકરા સંઘર્ષમાં.

જિંદગી હારી ચૂકેલાને ફરી બેઠો કરું*!
એટલી તાકાત પામું શબ્દમાં ને સ્પર્શમાં.

કૈંક તારું, કૈંક મારું, પણ બધું એનું જ છે,
આ ભરોસો, આ સમજ બસ કેળવું નિષ્કર્ષમાં.

— હિમલ પંડ્યા