બીજા તે રંગ બધા મનના તરંગ
તારી ઓઢણીનો રંગ એ જ સાચો

હોય લીલો જાંબુડી કે કેસરી ગુલાબી
મારે તો મન એ જ પાકો

મેઘધનુષના રંગો રળિયામણા
રૂડી પતંગિયાની પાંખો

ઉષા અલબેલી ને સંધ્યા મનોહર
તારલાની થાય લાખ વાતો

મારે તો મને એ સૌ છે પારકા
મારે તો બસ એક નાતો

ઓઢણીની આંગળીને પકડી જે ચાલે
મારે તો મન એ જ પાકો

-સૈફ પાલનપૂરી

સ્વર : અનંત વ્યાસ
સ્વરાંકન : અનંત વ્યાસ