બોર મેં ચાખ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?
રામ પણ આવ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

હું મને સંબોધી પણ શકતો નથી ;
નામ તેં આપ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

છે ઠસોઠસ ફૂલથી આ ગામ , પણ
બીજ મેં વાવ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

મંજિલે ચકલુંય ના ફરકે જુઓ ;
દોડમાં ફાવ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

એક ડૂમાને જ એની જાણ છે ;
પૂર જે વાળ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

કોઈ સીધું ઓરડા અંદર ધસ્યું ,
બારણાં વાસ્યાં હતા એ ક્યાં ગયાં ?

ફૂંક છો ને જઈ હવામાં ઓગળી ;
વાંસ તો વાગ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

હું સવારે માંડ પહોંચ્યો દ્વાર પર ;
રાતભર જાગ્યા હતા એ ક્યાં ગયાં ?

-અશરફ ડબાવાલા

સ્વર : ગાર્ગી વોરા
સ્વરાંકન : ડો ભરત પટેલ