ફૂલ ખીલ્યું ને ઉપવનમાં તો અજવાળું અજવાળું
ભમરાઓ તો મનમાં ગુંજે ગીત ગહન, મરમાળું

વાસંતી સંદેશો લઈ
મન ઊડે આમ ને તેમ
દિશ દિશમાં સુગંધી સૂરજ
છલકાવે છે પ્રેમ

કંઠ છલકતી કોયલને હું કેમ કરી સંભાળું?
ભમરાઓ તો મનમાં ગુંજે ગીત ગહન, મરમાળું

આપણ ક્યાંયે જવું નથીજી
ઊડે સૂર-ગુલાલ
એકમેકની રંગે-સંગે
આપણ ન્યાલમન્યાલ

આંખોમાં રેશમિયા મનનાં સપનાંને પંપાળું
ભમરાઓ તો મનમાં ગુંજે ગીત ગહન, મરમાળું

-પન્ના નાયક

સ્વર : સૌનક સુથાર, ઝરણા વ્યાસ