સોળ વરસની અજાણ ઉંમર
ને સાવ અજાણી કેડી
કોઈક અજાણ્યું ધર
ને એની સાદ પાડતી મેડી…

આજુબાજુ કશું ન જોઉં
પથ પર ફૂલ પડયાં કે કાંટાં
સાવનની હું થઈ બદરિયા
ઝરતી ઝીણા છાંટાં
કયાંક રોપવા જાઉં જાતને
મૂળથી મને ઉખેડી… સોળ વરસની…

કયાંક હવાના છોડ ઝૂલે છે
પરસે મને સુગંધી
આજે હું છલકાઉં એટલી
હૂ નહીં મારામાં બંદી
કરનાં કંકણ, પગનાં નેપૂર
વરમાળા : નહીં બેડી…. સોળ વરસની…

-સુરેશ દલાલ

સ્વરઃ કાજલ કેવલરામાની
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા