ચાલ   સાથે બેસી    કાગળ   વાંચીએ
વીત્યાં   વર્ષોની,    પળેપળ   વાંચીએ

છે   જુનો  કાગળને,   ઝાંખા   અક્ષરો
કાળજીથી   ખોલીને,   સળ   વાંચીએ

પત્ર  સૌ  પીળા  પડ્યા,  તો   શું  થયું
તાજે  તાજું  છાંટી,  ઝાકળ   વાંચીએ

કેમ તું  રહી  રહીને,  અટકી  જાય  છે
મન  કરી  કઠ્ઠણને,  આગળ  વાંચીએ

માત્ર  આ  પત્રો,  સીલકમાં રહી ગયા
કંઈ નથી આગળ,તો પાછળ વાંચીએ

– ભગવતીકુમાર શર્મા

સ્વર: મનહર ઉધાસ
સ્વરાંકન : મનહર ઉધાસ