જિંદગીનો   આ    ટુંકસાર  છે
ન   કિનારો   ન    મઝધાર  છે

જેઓ   બીજાનો   આધાર  છે
તેઓ   પોતે      નિરાધાર   છે

કોઇ  જીવે   છે   ભૂતકાળમાં
કોઇ પળ   ભાવીનો ભાર  છે

આજ કંઇ પણ નવું ના બન્યું
એ    જ  મોટા  સમાચાર  છે

-ડો મુકુલ ચોક્સી

સ્વર : નૂતન સુરતી , મેહુલ સુરતી
સ્વરાંકન : મેહુલ સુરતી