આભ અને ધરતી બન્ને પર ચાલતી લૂંટાલૂંટ
પતંગને દોરીને માટે જામતી ઝૂટા ઝૂટ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં રોજની ખેંચમતાણ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં રોજની ખેંચમતાણ

સહુને જોઈએ ગમતો પતંગને જોઈએ ગમતી દોરી
હવા એ સૌને ગમે અનુકૂળ થેન્ક્યુ સામે સોરી
સાવ અજાણી અગાસીઓની થઇ જાતી ઓળખાણ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં રોજની ખેંચમતાણ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં કાયમ તાણમતાણ

હુંનો ઉડે પતંગ એમાં ભૂલ શોધે છે લાભ
હુંનો પતંગ જૂની દોરી ઉડવા માટે આભ
સંગ તણો જે ઉમંગ જાણે કરે ના ખેંચમતાણ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં રોજની ખેંચમતાણ
વરસમાં એક દિવસ ઉતરાણ જીવનમાં કાયમ તાણમતાણ

હું કેરું આકાશ હોય ને પ્રેમનો હોય પતંગ
આભ પડે એને નાનું ને ના ખીલે ત્યાં સંબંધ
હું ને ઉડાડે તે જાણે પ્રેમ તણા પરમાણ

સ્વર : આલાપ દેસાઈ