ઉંબરે ઉભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના
ઘરમાં સુતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના

ગામને પાદર ઘૂઘરા વાગે
ઊંઘમાંથી મારા સપનાં જાગે
સપનાં રે લોલ વ્હાલમના…

કાલ તો હવે વડલા ડાળે ઝૂલશું રે લોલ
કાલ તો હવે મોરલા સાથે કુદશું રે લોલ
ઝૂલતાં ઝોકો લાગશે મને
કૂદતાં કાંટો વાગશે મને
વાગશે રે બોલ વહાલમના
ઘરમાં સુતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના…

આજની જુદાઈ ગોફણ ઘાલી વીંઝશું રે લોલ
વાડને વેલે વાલોળ પાપડી વીણશું રે લોલ
વીંઝતાં પવન અડશે મને
વીણતાં ગવન નડશે મને
નડશે રે બોલ વ્હાલમના
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ
ઘરમાં સુતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના ..

– મણિલાલ દેસાઈ