જય લોક લોકની વિધાત્રી જય મહેશ્વરી
જય સદ્દબુદ્ધિ સ્મૃતિ ધૃતિ જય પુણ્ય પ્રેરણા
જય ત્રિગુણાત્મની માયા જય જગ આદેશના
જય મહાશકિત દૂર્ગે જય વિશ્વચેતના
જય આશાપુરી સહુપ્રકાશની પૂર્ણ કલા હો
જય જીવનશ્રી સુંદરતા સ્વર્ગ સુધા હો
જય બ્રહ્મલીલા, બ્રહ્મછાયા જ્ય બ્રહ્મપ્રભા હો.
જય શકિત, જય ધ્વજધારિ, વિશ્વવિજયની
જય ધાત્રી વિભૂ વિરાટની, જય સર્વ પાવની
જય જગદ્જનનિ અંબે, જય બ્રહ્મસ્વામીની

-ન્હાનાલાલ

સ્વરઃ વિભા દેસાઈ અને વૃંદ