હોરી આઈ હોરી કાના હોરી આઈ રે
આજ હોરી આઈ રે
કદંબ બનકી ડાલી ડાલી પે છિપ છિપ
બંસી બજાઈ રે
આજ હોરી આઈ રે

દૂર ગગન મેં ગુલાલ પૂરવને શુભ્ર ભાલ
રેલ રહી લાલ લાલ
કે સ રિયા કિરણોની ઝળહળ
ઝળહળ અરુણાઈ રે
આજ હોરી આઈ રે

વાયુની વાય વેણુ વનવનમાં મત્તમધુર
પાથરે પરાગરેણુ પાગલ પ્રીતિને સૂર
વાગે ઝાંઝ પખાવજ
ફાગણની શરણાઈ એ
આજ હેરી આઈ રે

-પિનાકીન ઠાકર

સ્વરઃ શ્રુતિ ગાયકવૃંદ