હે તન બનાય બરસત અગ્નિ, તરસત રોમ રોમ
દિપક દરસન કર દેખ ઉજાલે અનંત અપરંપાર,
નિસદિન સિલગત રહત મહાન અગ્ની
ઓમકાર પૃથ્વી પાતાલ આકાશ ઉઠત બસન
દરસન પ્રકાશ આધાર
કહે મિયાં તાનસેન સુન ગુની અકબર બાદશાહ
હે ધરિત્રી ઉદ્ધાર મંગલ દીપક
માનગ્યાન બ્રહ્માવતાર
નાંચત ચપલ ચંચલ ગતિ,
ઘન મૃદંગ રસ ભેદ સૌ બાજત
કોકિલ અલાપત,
પપૈયા ઉરપ લેત મોર સુધર સુર સાજત
દાદુર તારધાર ધુનિ સુનિયત,
રૂનઝુન ધુનિ પર બાજત,
‘તાનસેન’ કે પ્રભુ બહુનાયક,
કુંજ મહલ દોઉ રાજત

-મિયાં તાનસેન

સ્વર : સ્પંદન ગાયકવૃંદ
સ્વરાંકન : ક્ષેમુ દિવેટિયા