મેં તો બદરા દેખ ડરી ડરી
એક જુ ઘટા મોરી છતીયન ઉમગી
પીછે જુ દુ:ખરી ખરી –
– અપને અપને મંદિર તે નીકસી
કોઉ ગોરી કોઉ લાલ હરી
મેં ચંચલ પીય બહુ દેખત હું
આંગન બીચ ખરી ખરી
મેં તે બદરા દેખ ડરી, ડરી

ઉમડ ધુમડ ઘન બરસે બૂંદ રી
ચલત પવાઈ સુમ સનનન નનનન, ઉમડ ઘુમડ
થર હર કંપે, મનવા લરજે
ઝીંગરવા બોલત ઝૂમ ઝનનન નનનન
ઉમડ ધૂમડ ઘન બરસે બૂંદરી, ઉમડ ઘુમડ ઘન ..
ચૌંક ચૌંક ચૌંકે દામિનિયા
ઘનન ઘનન ઘન યૌં ગરજે
બોલત મોર શોર
અતિ દાદૂર પ્યારે
ચતરંગ તાન માન, તિરકીટ તૈયા ઐયા
ધનન ધનન ધન
ઉમડ ઘુમડ ઘન બરસે બુંદ રી, ઉમડ ધુમડ ઘન..
તાનના દીમ્ તાનાના દીમ્ તાના દેરેના
દેરેના દેરેના દીમ્ તદીયન દેરેના
ચતરંગ સૌંગત લેત વૃજપત
તાનમાન બંધાન આદિતરામ
મૃદંગ બજાવત આદિતરામ
ધેત્ તાગેન ધેત્ તાગેન ધેત્ ધેત્ ધા, કત કત (૩)

-પારંપારિક

સ્વરઃ શ્રુતિ ગાયક વૃંદ