હય હરિ ભજન કો પરમાન
નીચ પાવે ઊંચ પદવી બાજતે નિશાન….

ભજનકો પરતાપ ઐસો, જલ તરે પાષાણ
અજામિલ અરૂ ભીલ ગણિકા, ચઢે જાત વિમાન…

ચલત તારે સકલ મંડલ, ચલત શશી અરૂ ભાન
ભકત ધ્રુવકો અચલ પદવી, રામકો દીવાન….

નિગમ જાકો સુયશ ગાવત, સુનત સંત સુજાન
સૂર હરિકો ચરન આયો, રાખી લે ભગવાન……

– સૂરદાસ

સ્વરઃ ભવન્સ ગાયક વૃંદ
સ્વરાંકન :ક્ષેમુ દિવેટિયા