મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યાં
મારી વેલ શણગારો વીરા શગને સંકોરો
રે અજવાળાં પહેરીને ઊભા શ્વાસ

પીળે રે પાંદે લીલાં ઘોડા ડૂબ્યાં
ડૂબ્યાં અલકાતાં રાજ, ડૂબ્યાં મલકાતાં કાજ
રે હણહણતી મેં સાંભળી સુવાસ

મને રોકે પંછાયો એક ચોકમાં
અડધા બોલે ઝાલ્યો, અડધો ઝાંઝરથી ઝાલ્યો
મને વાગે સજીવી હળવાશ

-રાવજી પટેલ

સ્વરઃ રાસબિહારી દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ ક્ષેમુ દિવેટિયા