આ હળ્યામળ્યાના હરખશોખને માંડી વાળો
કોઈ નહીં ને તમે
હવે તો ઊમટયા થૈને સાવ અજાણ્યા લેક…
લોકને માંડી વાળો…

આ એકમેકથી રહેવું અળગા
અંતરની આ આરસપૂતળાં જેવી થઈ અબળખા
મંદિરમાં આ અંધારાંથી સળગે મારો ગોખ
ગોખને માંડી વાળો…

“કહે, કેમ છો ?’ “સારું છે ?’ : મોસમની સુક્કી વાત
વાત વગરની વાતો આ તો વલખે ઝંઝારાત
સાથે ચાલ્યા સાથે મહાલ્યા વાતો સઘળી ફોક
કોકને માંડી વાળે…

– જગદીશ જોશી

સ્વર : પરેશ ભટ્ટ
સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ