સૂરમાં સૂર મિલાવી ગાઓ એવો એક આલાપ
સૂરની ભક્તિ સૂરની શક્તિ આનંદ મળે અમાપ

સુખનો સા.. મનહર આ
સરગમ આ… મનભર ગા

સા નો અર્થ છે શરુઆત શુભ
સહુનું મંગળ થાઓ
રાનો અર્થ છે રાધાભાવે
મિલન વિરહને ગાઓ.
સા ને ઘૂંટો , સાને સાધો, સરગમનો કરો જાપ
સૂરની ભક્તિ સૂરની શક્તિ આનંદ મળે અમાપ

સુખનો સા.. મનહર આ
સરગમ આ… મનભર ગા

ગ કહેતો કે ગાવું એ છે
શાતાદાયી સ્વરુપ
મ નો મહિમા સમજાવે છે
માનવતાનું રુપ

અવનિ અંબર લગ સચવાતી સ્વર પગલાંની છાપ
સૂરની ભક્તિ સૂરની શક્તિ આનંદ મળે અમાપ

પનો અર્થ છે પ્રાણમાત્ર પર
વરસાવો તમે પ્રેમ
ધ શીખવાડે પ્રેમનું ધન આ
ખૂટે ન ખરચે /નખૂટે / એમ

સૂરતાલ ને શબ્દ મળે ત્યાં વધે ભાવનો વ્યાપ
સૂરની ભક્તિ સૂરની શક્તિ આનંદ મળે અમાપ

સુખનો સા.. મનહર આ
સરગમ આ… મનભર ગા

ની માં છે એ નિરાંત મનની
શમે અજંપ આજીવ
સા ની વંદના કરો મળીને
સા જ સ્વયમ છે શીવ

ૐ કારનો પ્રણવમંત્ર હરે અજંપ મનનો તાપ
સૂરની ભક્તિ સૂરની શક્તિ આનંદ મળે અમાપ

સુખનો સા .. મનહર આ
સરગમ આ… મનભર ગા

– તુષાર શુક્લ

સ્વર : પ્રહર વોરા
સ્વરાકંન : પ્રહર વોરા