બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
તણખા ઝરે કે ફૂલડાં એ ફેંસલો મંજૂર છે
બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
બસ એક વેળા નજરથી

પાસાં અમે ફેંકી દીધા માથે જગતનો નાથ છે
પાસાં અમે ફેંકી દીધા માથે જગતનો નાથ છે
હવે હારીએ કે જીતીએ બાજી તમારે હાથ છે
બાજી તમારે હાથ છે
બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
બસ એક વેળા નજરથી

આ સૃષ્ટિમાં આ વૃષ્ટિમાં આ દ્રષ્ટિમાં મુજ પ્રીત છે
આ સૃષ્ટિમાં આ વૃષ્ટિમાં આ દ્રષ્ટિમાં મુજ પ્રીત છે
જાણ્યા છતાં રહેવું અજાણ્યું સનમ તારી રીત છે
બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
બસ એક વેળા નજરથી

અગર ઈતબાર આવે તો જીગરના તાર જોડી દે
અગર ઈતબાર આવે તો જીગરના તાર જોડી દે
નહિતર રહેમને ખાતર જીવનનો દોર તોડી દે
જીવનનો દોર તોડી દે અરે
બસ એક વેળા નજરથી ટકરાય જો તારી નજર
બસ એક વેળા નજરથી

– ધીરુબેન પટેલ

સ્વર : યેશુદાસ
સ્વરાંકન : રવિ

ચિત્રપટઃ ઘેર ઘેર માટીના ચુલા (૧૯૭૭)

સૌજન્ય :
https://www.mavjibhai.com/MadhurGeeto/039_Busekwela.htm
ગિરીશ પ્રકાશ UK