હું તો અંધારે મોર બેઠી ભરવા,
ને મોરલો અધૂરો રહ્યો;

નથી સોયમાંથી નીકળતો દોરો,
ને મોરલો અધૂરો રહ્યો.
પડી દોરમાં થોકબંધ ગાંઠયું,
ને મોરલો અધૂરો રહયો;

હું ગૂંચભર્યા દોરાનો ઢગલો,
ને મોરલો અધૂરો રહયો.
બહાર ચોમાસું સાંકળ ખખડાવે,
ને મોરલો અધૂરો રહયો;

-અનિલ જોશી

સ્વરાંકન: રાસબિહારી દેસાઈ
સ્વર:વિભાબહેન દેસાઈ