જિંદગીમાં   જેટલા  માઠા  અનુભવ થાય છે,
જીવવા માટે જ   એ સાચા અનુભવ થાય છે.

નોંધ રાખો આવતી   પેઢીને પણ  ખપ લાગશે,
વાટમાં જે  કંઈ ખરા ખોટા અનુભવ થાય છે !

સામી  છાતીના   પ્રહારોમાં નથી   સરખાપણું,
પીઠ પાછળનાં બધાં સરખાં અનુભવ થાય છે.

બાલુની  વિઘ્નો  વિષેની   ધારણા  ખોટી પડી,
મિત્ર ઓછા હોય તો ઓછા અનુભવ થાય છે

– બાલુભાઈ પટેલ

સ્વર: આશિત દેસાઈ
સ્વરાંકન : તલત અઝીઝ અને અસદ અલી