શંકાથી   પર    થવાયને!    ત્યારે   જિવાય  છે,
શ્રદ્ધા   પૂરી     સ્થપાયને!   ત્યારે  જિવાય  છે.

સાવ જ અજાણ્યા લોકનાં    દુ:ખ-દર્દ જોઇને,
આ આંખ  ભીની   થાયને! ત્યારે   જિવાય છે.

હોવું  નશામાં     એકલું    કાફી     નથી   હોતું
પીડા   બધી     ભુલાયને!   ત્યારે   જિવાય છે.

ગમતું કોઈક  આવીને   પૂછી   લે   ‘કેમ છો?”
ડૂમો     પછી   ભરાયને!   ત્યારે  જિવાય  છે.

છૂટાં  છવાયા   શેર   લખો,    સાચવો   ભલે,
આખી ગઝલ   લખાયને!   ત્યારે   જિવાય છે.

તારા   થઈ   જવાથી   મને   એ   ખબર પડી!
તારા   થઈ   જવાયને!   ત્યારે     જિવાય  છે.

-હિમલ પંડયા

સ્વર : અપેક્ષા ભટ્ટ
સ્વરાંકન : રિષભ મહેતા