સારું આકાશ એક હીંડોળાની ખાટ,
એમાં ઝૂલે મારી જગદંબા માત,
હીંડોળાને ખાટ.
દસે દિશાએ એનો હીંચકો રે ઝૂલતો,
એનું રૂપ છે અનુપ તો વિરાટ
હીંડોળાને ખાટ.

ચાંદા ને સૂરજના કડલે ટીંગાડ્યો
કિરણોની સાંકળનાં બંધે બંધાયો
એની એક ઝોક અડે જઇને અજવાળી રાતને
બીજી ઝોક અડતી પ્રભાત.
હીંડોળાને ખાટ.

દૈવિ હીંડોળાની દોર કોઇ હીંચતું
જાણે કોઇ લોચન ઉઘાડતું ને મીંચતુ.
ઇન્દ્રધનુષ કેવું અંગ બાંધ્યું ફમતડૂ
એને સાત સાત રંગની છે ભાત
હીંડોળાને ખાટ.

– અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર: પ્રહર વોરા
સ્વરાકંન : અવિનાશ વ્યાસ